ПУБЛИКАЦИИ
D Devetiarov, U Semenova, S Usova, A Tomskiy, V Tyurnikov, ...
Clinical Neurophysiology 128 (12), 2482-2490
A Sedov, V Popov, V Shabalov, S Raeva, HA Jinnah, AG Shaikh
Movement Disorders 32 (6), 904-912
VM Tyurnikov, DM Nizametdinova, AO Gushcha, EY Fedotova, ...
Zhurnal voprosy neirokhirurgii imeni NN Burdenko 81 (5), 69-75
BM Velichkovsky, VL Ushakov, AS Sedov, VA Popov, VI Filyushkina, ...
Psychology in Russia 10 (3), 206
AA Tomsky, AA Gamaleya, SV Asriyanz, AS Sedov, EM Belova, AI Batalov, ...
Annals of Clinical and Experimental Neurology 12 (4)
EM Belova, AA Nezvinskiy, SV Usova, UN Semenova, RS Medvednik, ...
Human Physiology 44 (4), 402-411
V Filyushkina, V Popov, R Medvednik, V Ushakov, A Batalov, A Tomskiy, ...
Frontiers in neurology 10, 847
V Myrov, A Sedov, E Salova, A Tomskiy, E Belova
Neuroscience research 145, 54-61
A Sedov, S Usova, U Semenova, A Gamaleya, A Tomskiy, JD Crawford, ...
Neurobiology of disease 125, 45-54
V Myrov, A Sedov, A Tomskiy, L Myrova, E Belova
Progress in brain research 249, 321-325
A Sedov, U Semenova, S Usova, A Tomskiy, JD Crawford, HA Jinnah, ...
Progress in brain research 249, 261-268
V Myrov, A Sedov, E Belova
Journal of neuroscience methods 311, 164-169
V Filyushkina, V Popov, V Ushakov, A Batalov, A Tomskiy, I Pronin, ...
International Conference on Cognitive Sciences, 589-602
A Sedov, S Usova, U Semenova, A Gamaleya, A Tomskiy, SB Beylergil, ...
Cerebellum 19 (3)
VA Popov, AA Tomskiy, AA Gamaleya, AS Sedov
Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii Imeni SS Korsakova 120 (7), 128-133
A Sedov, V Popov, A Gamaleya, U Semenova, A Tomskiy, HA Jinnah, ...
Clinical Neurophysiology
EM Belova, U Semenova, AA Gamaleya, AA Tomskiy, A Sedov
European Journal of Neuroscience
U Semenova, R Medvednik, V Popov, HA Jinnah, AG Shaikh, A Sedov
The Cerebellum 20 (2), 151-159
A Sedov, S Usova, V Popov, A Tomskiy, HA Jinnah, AG Shaikh
European Journal of Neuroscience 53 (7), 2388-2397
U Semenova, V Popov, A Tomskiy, AG Shaikh, A Sedov
European Journal of Neuroscience 53 (7), 2214-2219
EM Belova, U Semenova, AA Gamaleya, AA Tomskiy, A Sedov
European Journal of Neuroscience 53 (7), 2205-2213
V. Filyushkina, E. Belova, S. Usova, A. Tomskiy, A. Sedov
Frontiers in Human Neuroscience. – 2022. – Vol. 16.
E. М. Belova, V. I. Filyushkina, I. Dzhalagoniia, A. A. Gamaleya, A. A. Tomskiy, W.-J. Neumann, A. Sedov
Experimental Neurology. – 2022. – Vol. 356.
S. V. Asriyants, A. A. Tomskiy, A. A. Gamaleya, A. S. Sedov, I. N. Pronin
Medical Visualization. – 2022. – Vol. 26. – № 2. – P. 10-17.
S. V. Asriyants, A. A. Tomskiy, A. A. Gamaleya, A. A. Poddubskaya, A. S. Sedov, I. N. Pronin
Annals of Clinical and Experimental Neurology. – 2022. – Vol. 16. – № 1. – P. 46-52.
E. V. Bril, E. M. Belova, A. S. Sedov, A. A. Gamaleya, A. A. Poddubskaya, N. V. Fedorova, А. A. Tomskiy
Annals of Clinical and Experimental Neurology. – 2022. – Vol. 16. – № 2. – P. 89-99.
Belova, E., Semenova, U., Gamaleya, A., Tomskiy, A. and Sedov, A.
Movement Disorders. – 2023. - Vol. 38. - P. 1027 - 1035.
Alexey Sedov, Anna Gamaleya, Ulia Semenova, Rita Medvednik, Alexey Tomskiy, Hyder A Jinnah, Aasef Shaikh
Basic and Translational Applications of the Network Theory for Dystonia. Advances in Neurobiology. - 2023. - Vol 31. – P. 211-221.
Indiko Z Dzhalagoniya, Svetlana V Usova, Anna A Gamaleya, Alexey A Tomskiy, Aasef G Shaikh, Alexey S Sedov
Parkinsonism & Related Disorders. – 2023. - Vol. 112. - P. 105447.
Alexey Sedov, Prajakta Joshi, Ulia Semenova, Svetlana Usova, Svetlana Asriyants, Anna Gamaleya, Alexey Tomskiy, Hyder A Jinnah, Aasef G Shaikh
Movement Disorders. – 2023.
Контакты
Телефон: +7(495)936-13-77
Адрес: Ул. Новаторов 7Ак1
© Лаборатория клеточной нейрофизиологии человека, 2023
Адрес:
Ул. Новаторов 7Ак1