ПУБЛИКАЦИИ
BM Velichkovsky, VL Ushakov, AS Sedov, VA Popov, VI Filyushkina, ...
Psychology in Russia 10 (3), 206
VM Tyurnikov, DM Nizametdinova, AO Gushcha, EY Fedotova, ...
Zhurnal voprosy neirokhirurgii imeni NN Burdenko 81 (5), 69-75
A Sedov, V Popov, V Shabalov, S Raeva, HA Jinnah, AG Shaikh
Movement Disorders 32 (6), 904-912
D Devetiarov, U Semenova, S Usova, A Tomskiy, V Tyurnikov, ...
Clinical Neurophysiology 128 (12), 2482-2490
EM Belova, AA Nezvinskiy, SV Usova, UN Semenova, RS Medvednik, ...
Human Physiology 44 (4), 402-411
AA Tomsky, AA Gamaleya, SV Asriyanz, AS Sedov, EM Belova, AI Batalov, ...
Annals of Clinical and Experimental Neurology 12 (4)
V Myrov, A Sedov, E Belova
Journal of neuroscience methods 311, 164-169
A Sedov, U Semenova, S Usova, A Tomskiy, JD Crawford, HA Jinnah, ...
Progress in brain research 249, 261-268
V Myrov, A Sedov, A Tomskiy, L Myrova, E Belova
Progress in brain research 249, 321-325
A Sedov, S Usova, U Semenova, A Gamaleya, A Tomskiy, JD Crawford, ...
Neurobiology of disease 125, 45-54
V Myrov, A Sedov, E Salova, A Tomskiy, E Belova
Neuroscience research 145, 54-61
V Filyushkina, V Popov, R Medvednik, V Ushakov, A Batalov, A Tomskiy, ...
Frontiers in neurology 10, 847
VA Popov, AA Tomskiy, AA Gamaleya, AS Sedov
Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii Imeni SS Korsakova 120 (7), 128-133
A Sedov, S Usova, U Semenova, A Gamaleya, A Tomskiy, SB Beylergil, ...
Cerebellum 19 (3)
V Filyushkina, V Popov, V Ushakov, A Batalov, A Tomskiy, I Pronin, ...
International Conference on Cognitive Sciences, 589-602
E. V. Bril, E. M. Belova, A. S. Sedov, A. A. Gamaleya, A. A. Poddubskaya, N. V. Fedorova, А. A. Tomskiy
Annals of Clinical and Experimental Neurology. – 2022. – Vol. 16. – № 2. – P. 89-99.
S. V. Asriyants, A. A. Tomskiy, A. A. Gamaleya, A. A. Poddubskaya, A. S. Sedov, I. N. Pronin
Annals of Clinical and Experimental Neurology. – 2022. – Vol. 16. – № 1. – P. 46-52.
S. V. Asriyants, A. A. Tomskiy, A. A. Gamaleya, A. S. Sedov, I. N. Pronin
Medical Visualization. – 2022. – Vol. 26. – № 2. – P. 10-17.
E. М. Belova, V. I. Filyushkina, I. Dzhalagoniia, A. A. Gamaleya, A. A. Tomskiy, W.-J. Neumann, A. Sedov
Experimental Neurology. – 2022. – Vol. 356.
V. Filyushkina, E. Belova, S. Usova, A. Tomskiy, A. Sedov
Frontiers in Human Neuroscience. – 2022. – Vol. 16.
EM Belova, U Semenova, AA Gamaleya, AA Tomskiy, A Sedov
European Journal of Neuroscience 53 (7), 2205-2213
U Semenova, V Popov, A Tomskiy, AG Shaikh, A Sedov
European Journal of Neuroscience 53 (7), 2214-2219
A Sedov, S Usova, V Popov, A Tomskiy, HA Jinnah, AG Shaikh
European Journal of Neuroscience 53 (7), 2388-2397
U Semenova, R Medvednik, V Popov, HA Jinnah, AG Shaikh, A Sedov
The Cerebellum 20 (2), 151-159
EM Belova, U Semenova, AA Gamaleya, AA Tomskiy, A Sedov
European Journal of Neuroscience
A Sedov, V Popov, A Gamaleya, U Semenova, A Tomskiy, HA Jinnah, ...
Clinical Neurophysiology
Контакты
Телефон: +7(495)936-13-77
Адрес: Ул. Новаторов 7Ак1
© Лаборатория клеточной нейрофизиологии человека, 2022
Адрес:
Ул. Новаторов 7Ак1